Алтернативни техники на синус лифт процедурите

Дознајте за новата алтернативна техника Balloon-lift-control за подигнување на мембраната на горновиличниот синусОсвен добро познатите техники на аугментација на горновиличниот синус (вертикалана и хоризонтална техника) постојат и…

Загубата на алвеоларната коска – предизвик за современата стоматологија

Кога заб ќе биде отстранет, одеднаш волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и дотогаш континуираниот пренос на џвакопритисокот…