Алтернативна медицина или Официјална измама

Медицината базирана на докази – лекување со совесна и критичка примена на најдобриот можен доказ во донесувањето на одлука за грижа за пациентот. Тоа е процес кој го подобрува квалитетот на здравствената заштита преку пронаоѓање и применување на најдобрата клиничка пракса.

Третман на уринарни инфекции

Антибиотската терапија може да се унапреди со паралелна употреба на соодветен пробиотик кој меѓудругото ќе ги намали и несаканите ефекти како дијареа…