alternativni-tehniki-na-sinus-lift-procedurite_image
Споделете со пријателите!

Дознајте за новата алтернативна техника Balloon-lift-control за подигнување на мембраната на горновиличниот синус
Освен добро познатите техники на аугментација на горновиличниот синус (вертикалана и хоризонтална техника) постојат и други алтернативни техники на подигнување на синусот и креирање на услови за инсерција на дентални импланти. Како претставник од тие алтенативни техники кои се од понов датум и се карактеризираат со својата минимална инвазивност и намален процент на интра и постоперативни компликации, е Balloon-lift-control техниката на подигнување на мембраната на горновиличниот синус – Schneiderian membrane.     

Се работи за минимално инвазивна метода со која можат да се избегнат компликациите на конвенционалната техника на синус лифт.

Системот се состои од два остеотми, еден со дијаметар од 6 мм и еден со помал дијаметар од 3,8 мм со чија помош балон катетерот се внесува во максиларниот синус (Сл.1).

alternativni-tehniki-na-sinus-lift-procedurite_image1
Сл. 1. Приказ на балон системот

За апликација на балонот потребна е минимална остеотомија. После тоа, балонот се шири до потребната висина со примена на рентген контрастна течност. Синусната мукоза може да се подигне за повеќе од 10 мм. По подигнувањето на синусната мукоза и креирање на биолошкото пространство се поставува внимателно избран графт материјал. Волуменот на инсерираниот графт материјал ќе биде во директна пропорција со волуменот на течноста која се користи при надувување на балонот (Сл.2, 3 и 4).

alternativni-tehniki-na-sinus-lift-procedurite_image2

Балон катетерот може да се искористи и како помошно средство за транспорт на колагените мембрани при евентуална перфорација на синусната мембрана – delivery tool.


Споделете со пријателите!