novi-pogledi-kon-lekuvanje-na-bolesta-na-arteriite_image
Споделете со пријателите!

Нула коронарен калциум – чувар за акутна градна болка
Голема, ретроспективна студија за пациенти, кој била презентирана во одделот за итни случау со акутна болка во градите и низок до среден ризик од акутен коронарен синдром (acute coronary syndrome – ACS), покажала дека ниското ниво, односно нулта коронарен арттериски калциум (coronary artery calcium – CAC) има голема веројатност за одбегување на опструктивна коронарна болест на артериите (obstructive coronary artery disease – CAD).

Кај пациенти со низок до среден ризик од акутен коронарен синдром, повеќе од половина од нив степенот на коронарен арттериски калциум бил нула (0), а од овие само 0,7 отсто имале опструктивна коронарна болест на артериите. Но, мора да се напомене дека стапката на опструктивна коронарна болест на артериите била зголемена кај пушачите и пациентите со дијабет тип 2.

Но, експертите се поделени околу прашањето дали овие констатации покажуваат дека нулта коронарен калциум (САС) може да се користи како чувар за да се исклучи акутниот коронарен синдром кај овие типови на пациенти.

Коронарниот калциум има висока негативна предиктивна вредност и може да биде употребен како скрининг тест кај пациенти со низок до среден ризик на акутна болка во градите во единиците на Итната помош, потенцира д-р Гоутам Р Гранди (Dr Gowtham R Grandhi – Baptist Health South Florida, Miami) на годишното собрание на Здружението на Кардиоваскуларна компјутерска томографија.

Неговиот колега, д-р Курам Насир (Dr Khurram Nasir), коавтор на истражувањето вели дека се забележува јасна вредност на отсуство на коронарен калциум, кој делува како чувар за понапредни тестирања, додавајќи ја вредноста за управување на поголемиот дел од пациентите со низок ризик на акутна болка во градите во одделите за итна медицинска помош. Според него, ризикот од појава на акутност или недостаток на опструктивна болест со нулта коронарен калциум (САС) е понизок од нормалниот нуклеарен тест за миокардна префузија или стрес ехокардиографија, кој рутински се користи во повеќе болници, додавајќи дека се согласува за пушачите и лицата со дијабет тип 2, треба со претпазливост да се примени ова испитување, ако се знае дека ризикот од опструктивно заболување со коронарен калциум =0, е малку над прифатениот праг од 1 отсто.

За разлика од нив, дел од учесниците на Собранието, не биле убедени дека пациентите со низок до среден степен на ризик со коронарен калциум еднаков на нула можат да бидат испишани од болница како безбедни.

Прочитајте:  Мрзеливоста не постои

САС резулати и оптеретување на (плаката) кај акутната болка во градите

Според Гранди, САС тестирањето е воспоставено како алатка за стратификацијана ризикот кај асимптоматски индивидуи, но неколку студии кои ги истражувале, ја покажале неговата улога кај примени пациенти во итната помош со акутна болка во градите.

„Стапката на опструктивна коронарна болест на артериите била зголемена кај пушачите и пациентите со дијабет тип 2“

За да ја испитаат врската помеѓу резулатите на коронарниот калциум (САС) и оптоварувањето на коронарната плака, тие идентификувале 5129 пациенти со акутна болка во градите, кои биле примени во итната медицинска помош со ниво 4, односно низок до среден ризик на акутен коронарен синдром (acute coronary syndrome – ACS). Односно, тие имале ТИМИ ризик помал од 2, негативни тропонини, и нормален или недијагностицирано ЕКГ, кои согласно протоколите биле подложени на коронарено КТ скенирање. Средната возраст на испитуваните пациоенти била 53,5 години, а 55 отсто биле припаднички на понежниот пол. Околу 56 процети од пациентите имале нула коронарен калциум, а најголемиот дел од нов, дури 95,4 проценти немале стеноза на коронарната артерија. Останатите пациенти околу 3,9 отсто имале неопструктивна коронарна болест на артериите, додека само 0,7% имале опструктивна коронарна болест на артериите. Од 21 пациент со нула коронарен калциум и опструктивни заболувања, 11 биле подложени на стентови. Степенот на опструктивна коронарна болест на артериите е два пати повисок кај пушачите, отколку кај непушачите, како и кај пациентите со и без дијабет тип 2 и кај лицата постари од 60 години, за разлика од помладите. САС тестот имал висока сензитивност (96%), и негативна предиктивна вредност (99,3%), но ниска специфичност (62,4%) и многу пониска позитивна предиктивна вредност (22,4%). Истиот имал дијагностичка точност од 65,8 проценти.

Генерално, големиот дел од болниците во САД, немаат доволно развиена инфраструктура и испитувања во единиците за итна помош, за да поддржат солидна коронарна ЦТА програма за отфрлање на актуниот коронарен синдром кај пациентите со низок до среден ризик од болки во градите, вели Насир. Меѓутоа, додава тој, пости бавно преземање на оваа програма која може да го намали престојот во болница и дополнителните трошоци, споредбено со традиционалните методи, односно користење на стрес тест без притоа да се набљудуваат пациентите најмалку 8 до 12 часа.


Споделете со пријателите!