Laser-Lok_1
Споделете со пријателите!

Laser-Lok технологијата го стимулира осеоинтегративниот процес и покажува врвни клинички резултати
Laser-Lok технологијата е развиена од компанијата BioHorizons за време од 20 години. Постојат повеќе од 25 публикации кои ја демонстрираат супериорноста на оваа технологија и способноста на Laser-Lok да го превенира надолниот епителен раст, да креира сврзноткивен атачмент и да овозможи одржување и стабилизација на маргиналната периимплантна коска. Овој тип на технологија е резултат на 20-годишна научноистражувачка работа на врвните Универзитети во САД. Целта на обемните научни студии била да се разбере и сфати како коската и меките ткива реагираат на различни специфични типови на имплантни површински микрогеометрии и како тие истите ја афектираат маргиналната периимплантна коска и биолошката ширина кај денталните импланти.

Laser-lok микроканалите претставуваат серија на прецизно креирани 8 и 12 микронски канали со помош на ласер (ласерска аблација/отсекување) локализирани на вратот на денталните импланти на BioHorizons.

Овој тип на патентирана ласерски обработена имплантна површина е единствена во светски рамки која успева да ги поврзе и одржи стабилни цврстите и меките периимплантни ткива. Микроканалите на Laser-Lok претставуваат единствен постоечки дизајн на имплантна површина на денталниот пазар на светско ниво, кој е способен да креира физичка врска-сврзноткивен атачмен на периимплантните ткива. Димензиите на микроканалите Laser-Lok во голема мера одговараат на големината на клетките (остеобластите и фибробластите) и го диригираат нивното движење и организација.

Laser-Lok_2
Компаративните SEM снимки покажуваат разлики во квалитетот на зафаќање со меко ткиво на стандардните и Laser-Lok импланти и Laser-Lok абатмен

In vitro студиите ја анализирале целуларната активност на различни типови на имплантни површини вклучувајќи ги мазните, грубите и специфично дизајнираните микрогеометриски површини. Многубројните искористени клеточни модели докажале дека линеарно обработените површини со 8 и 12 микронски канален систем го постигнуваат својот оптимум во максимизирање на целуларниот контакт и овозможување на директен ткивен одговор.

In Vivo валидацијата е направена на бројни анимални модели (зајак и кучиња) со кои се потврдувува веродостојноста на in vitro студиите. Комплексниот ласерски дизајниран канален систем ја подобрува мекоткивната интеграција, го контролира прекумерниот клеточен раст, го зголемува коскениот и мекоткивниот атачмент и ја редуцира загубата на маргинална коска (marginal bone loss-MBL).

Голем број од спроведените клинички студии вклучувале и хистолошка евалуација на осеоинтеграните импланти. Една од најзабележителните проспективни клинички студии спроведена од Group for Implant Research, Italy покажува дека 37 месеци постоперативно средната вредност на загубата на маргинална коска (MBL) за импланти со Laser-Lok технологија е само 0.59 mm, за разлика од вредностите забележани кај контролната група на импланти (1.94mm).

Разлики во однос на други обработки на површината на имплантот, Laser-lok абатмени

Речиси сите површини на денталните импланти на пазарот се постигнати или преку обработка (бомбардирање) со метални зрна или со киселинско нагризување. Овие производствени методи на обработка создаваат произволни површини кои се различни во различните делови од телото на имплантот и на тој начин ја менуваат клеточната реакција во зависност од тоа од каде доаѓа клетката и каде таа доаѓа во контакт со имплантот. За прв пат, преку методите на поларизирана светлосна микроскопија и скенелектронска микроскопија е докажано дека Laser-Lok обработената површина е максимално ефикасна во прикачувањето на сврзното ткиво. Компаративните хистолошки анализи покажуваат биолошки разлики помеѓу стандардните абатмени и оние со Laser-Lok обработена површина во кои се вклучуваат: промените во епителното враснување, прицврстување на сврзното ткиво и состојбата на маргиналната коска. Постои значителна разлика во прицврстувањето на мекото ткиво кон стандардниот и кон Laser-Lok абатменот. Како алтернатива, Laser-Lok абатмените би можеле да помагаат во одржување на периимплантното здравје околу имплантите кои немаат Laser-Lok површинска покриеност.

Прочитајте:  [2 дел] Техники на подигнување на горно-виличен синус

„Пенетрацијата на имплантите на пазарот во голема мера ќе се зголеми како резултат на зголемената свесност на пациентите за ефектите од современата терапија со импланти, како и континуираната едукација на стоматолозите ширум светот. Независната анализа на пазарот проектира раст од 12-14% на продажбата на дентални импланти кој би резултирал со добивка од $6 билиони на глобално ниво за 2015“ изјавува Steve Boggan, Претседател и CEO на BioHorizons.

Имплантите на BioHorizons се карактеризираат со исклучителна примарна стабилност заради карактеристичниот макродизајн на навоите.Компресивното оптеретување доведува до долготраен коскен одговор. Компресивниот дизајн на имплантниот навој ја обезбедува одличната примарна стабилност на имплантот дури и кај клиничките ситуации со имедијатно оптеретување.

Ќе завршиме со зборовите на Steve Boggan, CEO на BioHorizons – „Јас сум многу ентузијастичен за иднината на денталната имплантологија и улогата на BioHorizons во неа“.


Споделете со пријателите!