Загубата на алвеоларната коска – предизвик за современата стоматологија

Кога заб ќе биде отстранет, одеднаш волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и дотогаш континуираниот пренос на џвакопритисокот…

Влијание на загубата на забите врз естетскиот и функионалниот интегритет на лице во виличните структури

Кога заб ќе биде отстранет со коренот, волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и преносот на џвакопритисокот каде настанува основниот проблем…