Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 14 јуни 2016

Методологијата Дијагностичко сродни групи (ДСГ), покрај тоа што претставува систем за евидентирање и фактурирање на здравствени услуги за акутните болнички пациенти, исто така ова е метод за евиденција и финансирање на болничката здравствена заштита. ДСГ придонесува кон стандардизирање на медицинските терапевтски постапки според медицината базирана на докази (протоколи и клинички патеки), кои се вршат за секоја дијагноза со плаќање по просечни трошоци
направени за здравствената услуга во било која здравствена установа. ДСГ системот мирање на централна база на сите здравствени услуги во РМ за болничките пациенти, како и на други статистички важни податоци (пол, возраст, тежина итн.). Пристапот до овие податоци, дали директен (необработени податоци) или преку извештаи изработени од ФЗОМ и други институции овозможува споредливост меѓу болниците од аспект на ефикасност, сложеност на здравствените услуги, распон на здравствените услуги на ниво на ЈЗУ, искористеност на капацитетите и сл.

ДСГ системот во практика дава мерливи параметри со кои може да се врши и меѓудржавно споредување, како и споредување на резултатите на нашите болници со болниците од другите држави...

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!