Споделете со пријателите!

Денес луѓето во светот живеат подолго, за прв пат во историјата повеќе луѓе имаат можност да доживеат 60 години и повеќе.
Во време на непредвидливи промени за здравјето, еден тренд е загарантиран: населението во светот се побрзо старее и оваа демографска транзиција влијае врз скоро сите аспекти на општеството. Стареењето на популацијата, само по себе наметнува голем број квалитативни и  квантитативни здравствени ,економски и социјални проблеми.

Луѓето во светот живеат подолго. Денес, за прв пат во историјата повеќе луѓе имаат можност да доживеат  60 години и повеќе. До 2050 година се очекува популацијата над 60 години  да достигне 2 милијарди,  за разлика од 2015 кога изнесувала 900 милиони. Падот на стапката на наталитетот и продолжениот животен век ја менува демографската слика во земјите низ светот.

Светскиот извештај за стареење и здравство дава рамка за акција која придонесува за поттикнување на здравото стареење изградена околу новиот концепт на функционални способности. Инвестирањето има вредни социјални и економски придобивки, како во однос на здравјето и благосостојбата на постарите лица, така и во овозможување на нивно постојано учество во општеството.

Состојба во Република Македонија

Во креирањето на сликата за старото население, воопшто не изостанува и Република Македонија. Иако млада во својата независност, таа неодамна го помина прагот на демографската старост. Со 15% старо население над 60 години, на Пописот во 2002 година, Република Македонија го надминува коефициентот на старо население од 12%….

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!