zborot-e-terapija-koja-lekuva-mnogu-bolesti
Споделете со пријателите!

Когнитивно-бихејвиорална терапија во третман за анксиозни растројства
Третманот на сите типови анксиозни растројства се одвива со помош на ме­ди­каментозен третман и психо­те­рапија. Лекови кои се даваат како прва линија во третманот на анксиозните растројства се се­лективните серотонин reuptake инхибитори, како што се пароксетинот, есциталопрамот, флуо­ксетинот и сертралин и серотонин норе­пинефрин reuptake инхибиторите (вена­флаксин). Медикаментозната терапија и пси­хо­терапијата се применуваат и независно една од друга, но бројни студии покажале де­ка комбинација на истите даваат најдобри и најбрзи резултати.

„Зборот е терапија која лекува многу бо­лести, а е есенцијална во третманот на анкси­озни растројства“

Најчесто користена психотерапија во третман на анксиозни растројства е когни­тивно-бихејвиоралната терапија (КБТ). Целта на оваа терапија е повторно воспоставување на контрола на реакциите на стрес, како и на редуцирање на чувството на беспомошност кое и најчесто ги следи анксиозните растројства. КБТ функционира врз принцип на пре­познавање и менување на мислите кои ја предизвикуваат анксиозноста. Притоа се користат различни техники кои ги менуваат бихејвиоралните одговори. Базичните когни­тивни тераписки техники се дел од КБТ и се совладуваат во период од 12 до 20 недели. Пациентот прво се учи да ја препознае анкси­озната мисла или реакција, за која цел паци­ентите се советуваат да водат дневник каде што ќе ги запишуваат сите овие мисли, односно реакции. Откако ќе се препознаат и ана­лизираат анксиозните тригери, пациентите тре­ба да се соочат со нив. Многу често па­ци­ентите се предизвикуваат на директна конфронтација со својот проблем, на пример: па­циент со генерализирана социјална фобија се предизвикува да купи некој продукт и утредента истиот да го врати во продавницата.

Прочитајте:  Синдромот Лима

Целта на ваквите дејствија е да се добие вистинска перцепција во различни ситуации и изнаоѓање на решение, за да се оствари нормално секојдневно функционирање. Си­сте­матичната десензитизација, исто така, се ко­ристи како метода во КБТ. Оваа метода е осо­бено важна при третман на различни ти­по­ви на фобии. Третман на изложување и третман на одговор, исто така, можат да се искористат како дел од терапијата, особено кај генерализираните анксиозни растројства.

Зборот е терапија која лекува многу бо­лести, а е есенцијална во третманот на анкси­озни растројства.

Д-р Јулија Василевска, специјалист психијатар


Споделете со пријателите!