Споделете со пријателите!

Прес конференција: 24 ноември 2015
Примарната здравствена заштита е првиот контакт на пациентот со здравствениот систем и има посебно значење како „капија“, на целиот систем. Поточно, кај матичниот лекар секој осигуреник треба да добие квалитетно следење на неговата вкупна здравствена состојба, согледување на ризиците и рано откривање на определените заболувања што е од огромно значење за превенцијата и навременото лекување.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија заедно со Стоматолошката Комора, Лекарската Комора на Македонија и Здружението на приватни лекари на Македонија изминатиот период работеше на нови поволности за матичните лекари и стоматолозите и како резултат на тоа изготви нови анекси на договорите за 2016 година. Измените се резултат од долготрајната анализа и дијалог со релевантните субјекти.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!