Алтернативни техники на синус лифт процедурите

Дознајте за новата алтернативна техника Balloon-lift-control за подигнување на мембраната на горновиличниот синусОсвен добро познатите техники на аугментација на горновиличниот синус (вертикалана и хоризонтална техника) постојат и…