Споделете со пријателите!

За запишување кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година
Врз основа на  член 150-г од Законот за здравствена заштита (Сл. Весник на Република Македонија број 17/16), и Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година (Сл. Весник на РМ, бр. 24 од 10 февруари 2016), Министерство за здравство  објавува јавен оглас. Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните општи и посебни услови:

Општи услови

  • Да се државјани на Република Македонија
  • Да се полнолетни
  • Да не им е изречена со правосилна пресуда забрана на вршење професија, дејност или должност...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!