Пробиотици како адјувантна терапија при синдром на иритабилни црева

Cиндромот на иритабилни црева претставува агресивен имунолошки одговор на постојаната цревна флораСиндромот на иритабилни (нервозни) црева претставува многу често гастроинтестинално заболување во клиничката практика. Се…