Споделете со пријателите!

Врз основа на Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и 7/16), и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), Министерството за здравство донесе одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!