Оштетување на мозокот што води кон нарушување на менталните процеси, карактеристично за длабока старост. Може да се појави и пред 65тата година од животот, и тогаш се нарекува „почетна фаза на деменција”. Таа е збир на симптоми во кои оштетени делови може да се: меморијата, вниманието, јазикот и способноста за решавање на проблеми. Болеста треба да постои во телото најмалку 6 месеци за да може да се дијагностицира.