Метаболично заболување на коските во фаза на растењето. Се јавува како последица на недостаток на витаминот Д за време на растењето.