Психијатриска состојба дефинирана како повторувачки епизоди на значително нарушување на расположението. болеста се состои од две фази кои периодично се менуваат: манија и депресија. Растројството има потподелби: биполар I, биполар II, и циклотомично растројство, при што биполар I и II можат да доведат до рапидна цикличност на расположението во текот на годината.