alfa-lipoicna
Споделете со пријателите!

Алфа липоична киселина (позната како липоична киселина или АЛА) е метаболен антиоксидант кој се синтетизира во човековиот организам, но во многу мали количини. Ендогено синтетизираната АЛА ковалентно врзана за специфични протеини игра важна улога како кофактор за неколку важни митохондријални ензимски комплекси кои катализираат критични реакции поврзани со продукција на енергија и катаболизам на алфа-кето киселини и аминокиселини.

АЛА е многу „мало“ соединение со многу голем потенцијал.

Откриена е во 1930 год., а во 50-тите години од минатиот век станува предмет на истражување на голем број научници. Како резултат на голем број истражувачки студии АЛА е обележана како универзален или митохондријален антиоксидант.

Од неодамна постои зголемен научен и медицински интерес за потенцијална терапевтска употреба на фармаколошки дози на слободна АЛА.

АЛА содржи две тиол групи кои може да бидат оксидирани или редуцирани. Редуцираната форма е позната како дихидролипоична киселина (ДХЛА) додека оксидираната форма како АЛА. Поради асиметричниот јаглероден атом АЛА има два изомера Р и С форма. Единствено Р изомерот ендогено се синтетизира и врзува за протеини и овој изомер е биолошки активната форма. Од друга страна, пак, додатоците во исхрана може да го содржат Р изомерот (природна АЛА) или 50/50 рацемска смеса од Р и С изомери (смеса од природна и синтетичка АЛА). Фармакокинетичките студии покажуваат дека по орално дозирање со АЛА, максималните концентраци во плазма се 40-50% повисоки по земање на Р изомерот во споредба со синтетичката форма (С изомерот), што укажува на тоа дека природната форма подобро се апсорбира отколку синтетичката. Исто така, оралните додатоци на исхрана од АЛА подобро се апсорбираат на празен стомак отколку со храна. Всушност, земањето на АЛА заедно со храна резултира со намалување на максималните концентрации во плазма за 30%.

Зошто АЛА е „специфична“?

За разлика од другите антиоксиданси кои се или растворливи во масти или во вода, АЛА симултано делува како антиоксидант растворлив и во вода и во масти со што се овозможува ова соединение лесно да се  апсорбира и транспортира низ клеточните мембрани. Оваа уникатна карактеристика на АЛА нуди заштита од штетното влијание на слободните радикали и внатре и надвор од клетката во споредба со другите антиоксиданси кои нудат заштита само надвор од клетката.

Антиоксидантна активност

„Сцавенгинг“ (зафаќање, неутрализирање) на реактивни кислородни и азотни честички (РОС и РНС). РОС и РНС се високо реактивни соединенија со потенцијал на оштетување на ДНА, протеини и липиди во клеточната мембрана. АЛА и нејзината редуцирана форма (ДХЛА) директно ги неутрализираат физиолошки релевантните РОС и РНС.

Регенерација на други антиоксиданти

Човековото стареење е процес кој е поврзан со опаѓање на концентрацијата, синтезата и рециклирањето на централните антиоксиданти како што се витамин Е, витамин Ц, коензим Љ10 и глутатион. Оваа загуба на антиоксидантната функција сериозно влијае на можноста на организмот да ги контролира слободните радикали кои ги оштетуваат клеточните мембрани и органи, ја пореметуваат функцијата на имунолошкиот систем, допринесуваат во прогресијата на канцер и други дегенеративни заболувања.

Прочитајте:  Алергија на храна кај најмалите

Една од централните компоненти во антиоксидантниот циклус е витаминот Е кој ги неутрализира високо реактивните слободни радикали во масните ткива и мембрани (липопротеини). Во процесот на неутрализирање на слободните радикали како што се липид пероксил и липид алкоксил радикалите, витаминот Е станува слободен радикал, помалку реактивен за разлика од оригиналниот радикал. Витамин Е радикалот се регенерира со витамин Ц. Овој процес го рециклира витаминот Е од радикал во антиоксидант, но резултира со повторно формирање на нови слободни радикали во форма на нестабилен витамин Ц (семиаскорбил радикал). Потоа, витаминот Ц е рециклиран од глутатион.

lipoic-acid

Всушност, циклусот на антиоксидантна регенерација е потполно лимитиран од глутатион како примарен интраклеточен антиоксидант кој игра важна улога во детоксикација и елиминација на потенцијални карциногени и токсини. Од друга страна, пак, нивото на глутатион опаѓа кога организмот е под оксидативен стрес настанат како резултат на болест, инфекција, траума, хируршка интервенција. Недостатокот на глутатион е исто така поврзан со исхрана со ниска содржина на протеини, дијабет, болести на црн дроб, катаракта, ХИВ инфекција, канцер и др.

За разлика од другите антиоксиданти кои преку земање на додатоци во исхрана може да ја зголемат нивната концентрација во организмот, клеточниот глутатион единствено се синтетизира во организмот. Кога се зема орално, се разложува во стомакот пред да стигне во крвоток, што придонесува до зголемување на неговата концентрација во серум, но ефектот внатре во клетките е минимален. Од друга страна, пак, истражувачите открија дека АЛА ја индуцира синтезата на глутатион.

Редокс активните метални јони како железо и бакар индуцираат оксидативно оштетување преку катализа на реакции кои генерираат високо реактивни слободни радикали. АЛА и нејзината редуцирана форма (ДХЛА) ги хелираат металните јони, и поради тоа може да се користат во превенција и третман на неуродегенеративни и други хронични заболувања во кои метал-индуцираното оксидативно оштетување игра важна патогена улога.

Голем број на студии покажуваат дека АЛА го забрзува отстранувањето на глукозата од крвта кај пациенти со дијабетес.

Исто така, голем број истражувања сугерираат дека третман со АЛА може да редуцира болка, чешање, пецкање и вкочанетост кај луѓе кои имаат периферна неуропатија предизвикана од дијабетес. Повеќе од 30 години лекарите во Германија клинички третираат дијабетес и периферна неуропатија со АЛА.

Бидејќи АЛА лесно може да продре во мозокот, многу често се користи за заштита на мозочното и нервно ткиво и затоа се користи во третман на мозочен удар и други заболувања настанати од штетното влијание на слободните радикали како што е деменцијата.   

АЛА е многу „мало“ соединение со многу голем потенцијал.


Споделете со пријателите!