Алтернативна медицина или Официјална измама

Медицината базирана на докази – лекување со совесна и критичка примена на најдобриот можен доказ во донесувањето на одлука за грижа за пациентот. Тоа е процес кој го подобрува квалитетот на здравствената заштита преку пронаоѓање и применување на најдобрата клиничка пракса.

Пробиотици како адјувантна терапија при синдром на иритабилни црева

Cиндромот на иритабилни црева претставува агресивен имунолошки одговор на постојаната цревна флораСиндромот на иритабилни (нервозни) црева претставува многу често гастроинтестинално заболување во клиничката практика. Се…