Споделете со пријателите!

Министерот за здравство Никола Тодоров информираше за воведување на нови процедури и опрема за зголемување на ефективноста на поликлиниките
Функционирањето на Здравствен дом Скопје дополнително ќе се унапредува во повеќе сегменти, со цел уште повеќе да се редуцира упатувањето кон повисоко ниво на здравствена заштита, односно да се овозможи што е можно повеќе пациенти потребната здравствена услуга да ја добијат во некоја од поликлиниките, поблиску до местото на живеење. Министерството за здравство во соработка со Здравствен дом Скопје ќе обезбеди нова опрема за повеќе значајни дијагностички процедури. Во ЗД Скопје ќе се работат нови дијагностички процедури кои досега воопшто или подолг временски период не се работеле. 
 
Министерот за здравство Никола Тодоров денеска на прес-конференција рече дека со зајакнување, унапредување и осовременување од аспект на опрема и доусовршување на знаењата и вештините на кадарот во Здравствен дом Скопје, овозможуваат значаен бенефит за пациентите кои ќе имаат побрз пристап до квалитетна здравствена услуга на секундарно ниво, поблиску до местото на живеење, а воедно овозможуваат бенефит и за терциерното здравство кое ќе биде порастоварено во делот на упатувања на пациенти.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!