Лекување на канцерозно ткиво или на некои немалигни тумори со помош на зрачење, подразбира користење на јонизирачки зраци во третманот на пациентот со канцер. Зраците користени во радиотерапијата имаат цел да го спречат растењето на канцерозните клетки или да ги уништат истите.