(латински за „во рамките на живото“) истражувања во кои ефектите од разни биолошки ентитети се тестираат на цели, живи организми или клетки,  обично животни, вклучително и луѓе и растенија, наспроти дел од ткиво или мртов организам кај Ex vivo.