depresijata-se-lekuva
Споделете со пријателите!

Од депресивни растројства почесто заболуваат лица кои се предиспонирани, жени во период на рана зрелост или средни години, жени во постнатален период, разведени, самци, невработени, личности кои боледуваат од хронични и долготрајни соматски болести, зависници од алкохол, лекови и дроги.
Депресивните растројства се болести кои спаѓаат во групата на растројства на расположението. Главни симптоми на депресијата се: намалено расположение, губење на задоволство и интерес за секојдне­вни­те, вообичаени активности и замор и нама­лу­вање на психичката енергија. Споредни симпто­ми на депресијата се: намалено вни­ма­ние и концентрација, нарушен сон, намален апетит, чувство на вина и безвредност, на­ма­ле­на самодоверба, чувства на песимизам и десперантност, суицидални мисли…

Според СЗО, преваленцијата на т.н. голема (мајор) депресија се движи од 6 до 12%. Расте зачестеноста на депресивните растројства во после­дните неколку децении. Во 2020 година, депресивните растројста по инциденција и пре­валенција ќе дојдат од четврто на второ место, веднаш зад кардиоваскуларните забо­лу­вања.

Еден од три пациенти во амбуланта во ПЗЗ има депресија. Од депресивни растројства почесто заболуваат лица кои се предиспо­ни­рани, жени во период на рана зрелост или средни години, жени во постнатален период, разве­дени, самци, невработени, личности кои бо­ле­дуваат од хронични и долготрајни со­матски болести, зависници од алкохол, лекови, дроги.

Депресијата се лекува. Антидепресивите и кратката структурирана психотерапија се ефикасни кај 2/3 од сите форми на депресивни растројства. Тоа е висок процент на излекување на епизодата на депресија и висока ефикасност на лековите. Се почнува со антидепресиви во рана фаза на заболувањето, во доволна доза и доволно долго. Целта на лекувањето е да се постигне ремисија на заболувањето што порано со целисходна комбинација на лекови.

Прочитајте:  Како лековите можат да влијаат врз способноста на управување со автомобил

Првата депресивна епизода се лекува најмалку 6 месеци со антидепресиви, а кај ре­ци­дивите лекувањето трае над 2 години по ремисијата на заболувањето. Најчесто при­ме­нувани антидепресиви се од групата на серотонин риаптејк инхибитори – SSRI: пароксетин, сертралин, флуоксетин и есци­талопрам и од групата на т.н. Dual Action Drugs: венлафаксин и миртазапин.

Д-р Сашо Пирганоски, специјалист психијатар


Споделете со пријателите!