Женска полова клетка. Кај дефинитивно оформената јајце клетка се разликуваат: јадро, клеточна мембрана и јадренце. Околу јајце клетката има слој од фоликуларни клетки, наречен corona radiata.