tretman-na-nesakano-nokjno-mokrenje-i-nokturija_image
Споделете со пријателите!

Почетниот третман вклучува прилагодување на внесот на течности, особено ако внесот на течности е прекумерен 
Во текот на изминатиот месец, колку често станувате во текот на ноќта да мокрите додека не се разбудите утрото?
Ноктуријата, се дефинира како будење во текот на ноќта, а заради појава на нагон за мокрење. Пациентите со ноктурија треба да имаат насочена евалуација, која се однесува и на придружни заболувања покрај заболувањата на мочниот меур. Едно прашање кое најчесто се користи во клиничките истражувања  за да се идентификуваат пациентите со ноктурија е следното: “Во текот на изминатиот месец, колку често станувате во текот на ноќта да мокрите додека не се разбудите утрото?”

Важноста на ова прашање, во споредба со дневници и 24-часовниот мониторинг, ја потврдуваат и некои (но не сите) студии. Пациентите треба да се прашаат за внесот на течности кои ја зголемуваат диурезата како на пример течности кои содржат кофеин или алкохол пред спиење. И двете од овие супстанции може да предиспонират прекин на сонот во текот на ноќта. Употребата на кофеин може да резултира со полиурија или детрузорна хиперактивност.

Лекови – Конкретно, пациентите кои земаат два пати во текот на денот диуретици, може да им се помогне со префрлување на ноќната доза во попладневна доза. Ксантини и бета блокатори се поврзани со storage проблеми на мочниот меур. Холинестераза инхибиторите се користат за третман на деменција и може да доведат до влошување на симптомите на долниот уринарен тракт. Спротивно на тоа, некои постари пациенти кои примаат антихолинергични лекови за симптоми од долниот уринарен тракт може да почувствуваат влошување т.е. когнитивно оштетување или делириум.

Ноктуријата често е поврзана со висок крвен притисок, употреба на диуретици и дијабетес мелитус. Исто така треба да се добијат податоци за конгестивна срцева слабост, периферен едем, депресија, проблеми со спиењето.

Сеопфатен преглед, сличен на оние кои се вршат во евалуација на уринарна инконтиненција е индициран за откривање на прикриени и дополнителни фактори релевантни за ноктурија. Клучни точки на физичкиот преглед се следниве:

  • Исклучување на постоење на ортостатска хипотензија. Кај постарите мажи, ортостатската хипотензија и постоење на вртоглавица влијае на препишувањето на алфа-блокатори за третман на БПХ.
  • Кардиоваскуларни и белодробни испитувања треба да се фокусираат на докази за preload оптоварување на срцето или конгестивна срцева слабост.
  • Абдомен-палпација за постоење на абдоминални маси, супрапубична дистензија и болка.
  • Ректален преглед -треба да се фокусира на откривање на фекална импакција, анален тонус и детекција на големината на простатата.
  • Преглед на долните екстеремитети за постоење на тестести отоци.
  • Невролошкиот преглед- треба да вклучува проценка на интегритетот на сакралниот корен, тестирање перинеална сензација, булбокавернозен рефлекс.
  • Лабораториски тестови – Проценка на бубрежната функција, мерење на ниво на електролити и серумска глукоза. Една анализа на урината треба да се врши во сите пациенти, со уринокултура ако постои сомневање за инфекција. Кај постарите жени, толкувањето на уринокултурата мора да ја земе во предвид високата стапка на асимптоматска бактериурија.
  • Цитолошки преглед на урина и цистоскопија- се неопходни доколку постои микро или макрохематурија како и пелвична болка.
Прочитајте:  Офталмолошки преглед со смартфон [ВИДЕО]

tretman-na-nesakano-nokjno-mokrenje-i-nokturija_image1

ТРЕТМАН

Првични мерки – Почетниот третман вклучува прилагодување на внесот на течности, особено ако внесот на течности е претеран. Оптимизирање на третманот за заболувањата како што се дијабетес или конгестивна срцева слабост.
Бихејвиорална терапија – бихевиорална терапија, со акцент на карличните мускули се покажа корисна кај жени со ноктурија и уринарна инконтиненција.
Фармаколошка терапија – Лековите кои се користат во третманот на хиперактивен мочен меур, болести на долниот уринарен тракт и ноќна полиурија имаат бенефит и во третманот на ноктуријата.

  • Алфа-1-адренергични антагонисти се насочени кон динамичката компонента при болестите на долниот уринарент тракт доведуваат и до намалување на епизодите на ноктурија;
  • 5-алфа-редуктаза инхибитори (само мажи) – Ефикасноста на долготрајна терапија со 5-алфа редуктаза инхибитори беше оценета во (MTOPS) студијата. MTOPS покажа корист во намалувањето на ноктуирјата со користење на комбинација на финастерид и алфа антагоност.

Антихолинергици со антимускaрински ефекти често се употребуваат во третманот за ноктурија. Уродинамските студии покажаа минимално зголемување на поствоидалната резидуална урина и се покажаа доста ефикасни во третманот особено кај повозрасната популација.

Oxybutinin – манифестира спозмолитичко дејство со инхибирање на дејствота на ацетилхолинот во мазната мускулатура. Лоша страна е што манифестира и доста несакани ефекти особено поврзано со когнитивни нарушувања и постепена мозочна детериоризација, особено кај повозрасната популација.
Solifenacin – Солифенацинот, особено од 10мг покажа сигнификантно намалување на епизодите на ноктурија во споредба со контролните групи во многу клинички студии. Особено ефикасен се покажа во третманот на ноктуријата во склоп на синдромот на хиперактивен мочен меур.

Кај пациентите со БПХ исто така доведува до намалување на ноктуријата во приближно 30% од случаите особено кај пациентите кои имаат придружни коморбидитети како (Дијабетес мелитус и пост CVI неурогена дисфункција на мочниот меур). Секако не помалку важно е намалувањето на ноктуријат кај пациенти после ТУРП. Студиите покажуваат дека ефектите се подобруваат кај пациенти кај кои претходно не постоеле иритативни симптоми како ургентна инкотиненција и ноктурија. Постојат и други антимускарински препарати како: Tolterodin, Fesoterodin, Darifenacin и сл.

Д-р Илија Келепуровски, специјалист уролог


Споделете со пријателите!