Храна и историја на храната

Под поимот храна се подразбираат намирници кои што можат да ги надоместат загубите од цврсти и течни материи на човечкиот организам и му овозможат негово нормално функционирање, растење и развој