Споделете со пријателите!

Надминати праговите на алармантност со PM10 честичките на одредени мерните места.
Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 188 μg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во Скопје на мерните места Центар, Карпош и Ректорат, Миладиновци, Битола на мерното место Битола 2, Тетово и Струмица…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!