panicni-rastrojstva-vo-rana-zrelost
Споделете со пријателите!

Не можејќи да најдат одговор на повеќе животни прашања младите честопати се повлекуваат во тишина или во самотија со цел да се стават на преиспитување и барање на смислата на животот
Во фазата на рана зрелост основните развојни задачи се од психолошка природа: воспоставување на идентитет, интимност, емоционална стабилност, одговорност за себе и за другите, започнување на професионална кариера, наоѓање на животен сопатник, формирање на брачна заедница и донесување на одлука за родителство, потоа одржување на домот, поврзување со социјалната заедница, воспоставување на мрежа на пријатели и на крај преземање на својата граѓанска одговорност.

Индивидуата на возраст од 18 години е законски зрела, возрасна и полнолетна, но во практика најчесто сѐ уште не ги извршува улогите, задачите и обврските на вистински зрелиот возрасен човек. Најчесто потребни се уште десетина година за да стане ефективен работник и компетентен професионалец. Во овој период му се нудат широки опции за избор на различни стилови на живеење и различни општествени улоги. Ширината на распонот на овие стилови и улоги честопати е повеќе зависна од нивото на социјално-економскиот статус отколку од личните способности на индивидуата.

Се отвораат неколку прашања:

  • кој ќе биде животниот стил на индивидуата;
  • дали можеби младите ќе го отфрлат она што заедницата од нив го очекува, пронаоѓајќи алтернативни животни стилови;
  • дали ќе воспостават семејни и професионални врски;

Не можејќи да најдат одговор на овие прашања младите честопати се повлекуваат во тишина или во самотија со цел да се стават на преиспитување и барање на смислата на животот. Немаат цврста определеност за својот вредносен систем, за своите идеали и стил на живеење, стануваат несигурни, критични лица, со нагласени емоционални кризи, најниско ниво на самодоверба, неспособни за интимни врски, збунети и конфузни по што запаѓаат во болест најчесто Панично растројство.

Прочитајте:  Големите дози на витамин Ц нема да ве заштитат од настинка

Д-р Елизабета Јовицоска, специјалист психијатар


Споделете со пријателите!