Споделете со пријателите!

Последни информации за епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 27.07.2018.
На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје е пријавена епидемија на мали сипаници на територијата на ПЕ Дебар. Заклучно со 27.07.2018, бројот на заболени лица во епидемијата изнесува 22 случаи.

Во однос на возраста на заболените, 15 од заболените се на возраст над 30 години, 4 лица се на возраст од 20-29 години, две лице припаѓаат на возрасната групи 15-19 години, едно е под една година.

Застапеноста на машкиот и женскиот пол кај заболените лица во епидемијата е приближно еднаков – 12 заболени лица се од машки пол (54,5%), а 10 или 45,5% се припаднички на женскиот пол.

Од вкупниот број на случаи, 13 се припадници на ромската популација, 6 се од албанска, 2 од турска и еден заболен од македонска националност. Од заболените во епидемијата за 13 лица има лабораториска потврда, кај 9 лица е утврдена епидемиолошка врска.

Најголем број од заболените лица во епидемијата (10) се вакцинирани со една доза, 6 лица вакцинирани со две дози, 5 се невакцинирани, а едно лице е со непознат вакцинален статус.

Превземени мерки:…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!