Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 07 декември 2015

На 1 декември 2015 година стапи во сила Договорот помеѓу Република Македонија и Словачка за
социјално осигурување на основа на кој осигурените лица на едната држава договорничка за време
на привремен или за време на постојан престој на територија на другата држава договорничка,
можат да користат бесплатни здравствени услуги.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија потпиша Договор за користење на европската
картичка за здравствено осигурување – EHIC на територијата на Република Македонија за
осигурените лица на Словачка кој ќе се применува со стапувањето во сила на Договорот…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!