Црна смрт, специфична болест предизвикана од Yersinia pestis. Постојат три поголеми манифестации: бубонска чума, септисемичка чума и пневмонска чума. За чума се смета и секоја болест која предизвикува оток на лимфните јазли (бубо), пандемија која се создава од таква болест, или било која високо заразна болест која може да предизвика епидемија или пандемија.