alkaloid-corporate
Споделете со пријателите!

„Алкалоид“ со раст на консолидираниот извоз од 23%, раст на консолидираната нето добивка од 19%, инвестиции во износ од 194 милиони денари и 55 нови вработувања во периодот јануари – март 2019-та

„Алкалоид АД“ Скопје оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари – март 2019 година, покажуваат неревидираниот единечен и неревидираниот консолидиран Биланс на успех.

Според единечниот Биланс на успех, во периодот јануари – март, продажбите достигнуваат 2.101.073.373 денари, што е за 14% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која изнесува 422.772.099 денари, бележи зголемување од околу 16%, единечната нето добивка изнесува 247.475.979 денари и истата е зголемена за 15%.

Во периодот јануари – март, вкупните консолидирани продажби достигнуваат 2.833.475.867 денари, што е за 15% повеќе во споредба со истиот период од минатата година.

Во периодот јануари – март, вкупните консолидирани продажби достигнуваат 2.833.475.867 денари, што е за 15% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 2%, додека вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 23%. Од вкупните консолидирани продажби, 32% се остварени на домашен пазар, додека 68% се остварени на странски пазари. Гледано по региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 31%, во Русија и другите земји од ЗНД се остварени 10%, во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 24% и на останатите пазари се остварени 2% од вкупните консолидирани продажби. Најзабележителен раст е остварен во Велика Британија со продажби од 81.096.751 денари што е 4,8 пати повеќе од лани, потоа во Грузија со продажби од 9.428.863 денари што претставува зголемување од 2 пати и Полска со продажби од 19.183.607 денари што претставува раст од 72% споредено со истиот период од минатата година. Кај извозните пазари пораст бележат и следните земји: Унгарија раст од 63%, Русија раст од 58%, Украина раст од 57%, Бугарија раст од 49%, Германија раст од 42%, Ерменија раст од 36%, Словенија раст од 22%, Романија раст од 19%, САД раст од 14% итн. Повисокиот раст на продажбите во првиот квартал од 2019 година делумно се должи на задолжителната серијализација на производи за пазарите од ЕУ која започна на 09.02.2019 година.

Прочитајте:  Фондацијата „Трајче Мукаетов“ доделува 42 нови стипендии

Гледано по групи на производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби, најголемо учество заземаат производите од сегментот Фармација и тоа 88%. Од нив поголем удел имаат ОТЦ препаратите со 20%, Кардиолошките препарати со 17%, Антибиотиците со 19%, Невролошките препарати заземаат 13% од вкупните консолидирани продажби итн. Сегментот Хемија, Козметика и Билкарство учествува со 12% во вкупните консолидирани продажби или поточно Хемија учествува со 2%, Козметика со 7% и Билкарство учествува со 3%.

Консолидираната добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која достигнува 490.980.742 денари бележи раст од 19%, додека нето консолидираната добивка во износ од 294.542.101 денари е зголемена исто така за 19%.

Со Одлука на Управен одбор на Алкалоид АД Скопје, во март 2019 година, одобрен е и исплатен, регрес за користење на годишен одмор на вработените во компанијата, во висина од 27.709 денари бруто, односно 24.938 денари нето.

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари – март 2019 година изнесуваат 193.866.065 денари.

Во периодот јануари – март 2019 година во Алкалоид се реализирани 55 нови вработувања во Република Северна Македонија.

Со Одлука на Управен одбор на Алкалоид АД Скопје, во март 2019 година, одобрен е и исплатен, регрес за користење на годишен одмор на вработените во компанијата, во висина од 27.709 денари бруто, односно 24.938 денари нето.


Споделете со пријателите!