alkaloid-corporate
Споделете со пријателите!

„Алкалоид“ со раст на консолидираниот извоз од 12%, раст на консолидираната нето добивка од 6%, инвестиции во износ од 873,5 милиони денари и 144 нови вработувања во Република Македонија во периодот јануари – септември 2018-та.

„Алкалоид АД“ Скопје оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари – септември 2018 година, покажуваат неревидираниот единечен и неревидираниот консолидиран Биланс на успех.

Според единечниот Биланс на успех, во периодот јануари – септември, продажбите достигнуваат 5.517.737.841 денари, што е за 7% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која изнесува 1.070.876.587 денари, бележи зголемување од околу 9%, единечната нето добивка изнесува 611.467.420 денари и истата е зголемена за 8%.

„Во периодот јануари – септември, продажби е за 9% поголема во споредба со истиот период од минатата година.“

Во периодот јануари – септември, вкупните консолидирани продажби достигнуваат 7.216.850.652 денари, што е за 9% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 4%, додека вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 12%. Од вкупните консолидирани продажби, 37% се остварени на домашен пазар, додека 63% се остварени на странски пазари. Гледано по региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 34%, во Русија и другите земји од ЗНД се остварени 6%, во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 21% и на останатите пазари се остварени 2% од вкупните консолидирани продажби. Најзабележителен раст е остварен во Унгарија со продажби од 103.199.347 денари што е 4,3 пати повеќе од лани,  потоа во Полска со продажби од 37.782.977 денари што претставува зголемување од 3,5 пати и Украина со продажби од 125.214.639 денари што претставува зголемување од 2,2 пати споредено со истиот период од минатата година. Кај извозните пазари пораст бележат и следните земји: Чешка раст од 149%, САД раст од 86%, Грузија, раст од 27%, Србија раст од 25%, Романија раст од 22%, Косово раст од 21% итн.

Прочитајте:  Што му се случува на мозокот кога го правиме она што нè инспирира?

Гледано по групи на производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби, најголемо учество заземаат производите од сегментот Фармација и тоа 84%. Од нив поголем удел имаат ОТЦ препаратите со 21%, Кардиолошките препарати со 17%, Антибиотиците со 14%, Невролошките препарати заземаат 13% од вкупните консолидирани продажби итн. Сегментот Хемија, Козметика и Билкарство учествува со 16% во вкупните консолидирани продажби или поточно Хемија учествува со 3%, Козметика со 10% и Билкарство учествува со 3%.

Консолидираната добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која достигнува 1.094.886.703 денари бележи раст од 7%, додека нето консолидираната добивка во износ од 587.392.889 денари е зголемена за 6%.

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари – септември 2018 година изнесуваат 873.482.122 денари што е претставува зголемување за 69% во однос на истиот период од 2017 година.

Во периодот јануари – септември 2018 година во Алкалоид се реализирани 144 нови вработувања во Република Македонија.


Споделете со пријателите!