Споделете со пријателите!

Прес конференција: 10 декември 2015
Фондот за здравствено осигурување од аспект на подобрување на севкупната состојба во дејноста стоматологија идентификуваше три сегменти во кои има потреба од подобрување. Првиот сегмент се однесува на финансиските средства кои што Фондот за здравство ги издвојува во примарната здравствена заштита, односно за финансирање на матичните стоматолози.

Начинот на финансирање на примарната здравствена заштита во дејноста стоматологија, односно финансирањето на матичните стоматолози е по метод на капитација (главарина). Кај стоматолозите, еден осигуреник носи еден капитационен бод. Вредноста на еден капитационен бод изнесува 35 денари. Тоа во пракса значи, ако еден стоматолог има 2000 пациенти, тогаш Фондот исплаќа 70.000 денари месечно на матичниот стоматолог.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!