Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 26 јули 2016

Со воведување на превентивните цели во примарната здравствена заштита, за дејноста општа медицина, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на Фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствена заштита во државата. Имено, Фондот за здравство на Македонија како обврска за матичните лекари воведе три цели, кои се превентивни мерки за рано и навремено откривање на трите најчести незаразни заболувања: кардиоваскуларните, бубрежните заболувања и дијабетес мелитус, како и секундарна превенција на можните компликации од истите кои лекарите мора да ги реализираат.

За таа цел матичните лекари во 2016 и 2017 година треба да извршат превентивни прегледи на осигуреници на возраст од 35 до 56 годишна возраст. Таргетирани се 664.000 осигуреници од кои за првото полугодие од 2016 година, превентивни прегледи направиле 93.907 осигуреници...

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе» 


Споделете со пријателите!