Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 23 февруари 2017
Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2017 година обезбеди вкупен буџет за Универзитетска клиника за детска хирургија од 133 милиони денари, што споредено со 2012 година, кога буџетот на УК детска хирургија изнесуваше 65 милиони денари, значи зголемување за повеќе од двапати.

Систематското и континуирано вложување во јавното здравство во Македонија, анализирано од апсект на ДСГ методологијата, резултира со зголемување на case mix индексот на сложеност на хируршки операции. Во 2016 биле оперирани и хосплитализирани 1870 пациенти на УК за детска хирургија. Тежината и комплексноста на самите операции според според case mix индексот изнесувала 2,67, што е два и пол пати повеќе отколку државниот просек на сложеност на хоспитални пациенти и претставува значително зголемување во споредба со 2012 година, кога case mix индексот изнесувал 1,65. Тоа значи дека тимовите на оваа клиника оперираат и изведуваат хируршки интервенции кои се од година на година се посложени и покомплексни…

Преземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе» 


Споделете со пријателите!