rizik-faktor-nacin-prevencija
Споделете со пријателите!

Покрај генетскиот код, во настанувањето на болеста влијаат и други фактори и навики, како: зголемено внесување на сол, прекумерено внесување кафе, алкохол, никотин, коморбидитетни фактори…
Артериска хипертензија е акутна или хронична бо­лест кај која трајно е зголемен артерискиот крвен притисок. Најчесто оваа болест нема пре­по­знатливи и карактеристични симптоми. Под терминот крвен притисок се подразбира при­ти­сокот во артериите. Тој настанува како резултат на дејствување на две сили, едната ја создава левата комора, каде што крвта се истиснува во аортата, а дру­гата сила ја создаваат самите артерии кои се спро­тивста­вуваат на отпорот на протокот на крв низ нив. Покачениот крвен притисок се карактеризира со систолен крвен притисок над 140mmHg и дијастолен над 90mmHg. Преваленцата на хипертензијата за крвниот притисок повисок од 140/90mmHg изнесува меѓу 15-30% од целата возрасна популација, а ако како граница се земе 160/95 mmHg, преваленцата изнесува 10-20%. Во некои развиени земји постои разлика меѓу урбаните и руралните средини , со повисока преваленца во градовите. Преваленцата се зголемува со возраста: 30% пациенти во шестата деценија од животот имаат СКП или ДКП над нормалните граници, а приближно 50 % на возраст над 65 години. Епидемиолошките студии покажуваат еднаква застапеност меѓу мажите и жените, со релативна предоминација на мажите под 50 години. За настанување на хипертензијата одговорна е мулти­факториелната етиопатогенеза. Наследните осо­­бини имаат голема улога во настанувањето на бо­леста. Покрај генетскиот код, во настанувањето на бо­леста влијаат и други фактори и навики, како: зго­лемено внесување сол, прекумерено внесување кафе, алкохол, никотин, коморбидитетни фактори: дебе­ли­ната, дијабетес мелитус, хиперлипидемија, фи­зичката неактивност, како и хроничното покачено ниво на катехоламини- предизвикани од динамиката на со­вре­меното живеење. Последиците од хипертензијата доаѓаат нео­че­ку­вано и брзо и не ретко лицата добиваат срцев или мо­зочен удар. Лекувањето трае долго, некогаш и до­животно, но доколку навремено се почне со терапија, после­диците можат да се минимизираат. Ефикасната превенција од хипертензија опфаќа: физичка активност, намалено внесување сол, намалување на телесната тежина, консумирање на повеќе мали оброци во текот на денот.

Д-р Миланчо Пејов, специјалист кардиолог


Споделете со пријателите!