Споделете со пријателите!

Прес конференција: 18 јануари 2016

Со реализацијата на Проектот на Владата на Република Македонија за превенција на трите хронични незаразни заболувања – кардиоваскуларни, бубрежни заболувања и дијабетес, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на Фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствена заштита во државата. Со цел грижа за здравјето на осигурениците, Фондот, заедно со Лекарската Комора на Македонија и Здружението на приватни лекари на Македонија, лекарските здруженија и другите чинители на здравствениот систем, во договорите за 2014 година со приватните здравствени установи, воведе три цели како приоритет за превенција.

Периодот во кој се спроведуваа договорените превентивни прегледи кај матичниот лекар беше предвидено да се одвива две години – 2014 и 2015 година, за да има доволно време да можат да бидат опфатени сите осигуреници. За таа цел, во соработка со матичните лекари, се извршија прегледи на осигурениците на возраст од 14 до 65 годишна возраст. Таргетирани беа 1,300.000 осигуреници од кои обработени се податоци за 655.002 осигуреници, што изнесува 52% од вкупната бројка…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!