Споделете со пријателите!

South East European Network for Food Safety and Quality Control (SEEN FSQC)
Во Загреб, Хрватска на 28 и 29 октомври се одржа иницијативен состанок за оформување на мрежа на Југоисточна Европа за безбедност и квалитет на храната на кој учествуваа директорот на Институтот зајавно здравје, асс. Д-р Шабан Мемети и доц. д-р Гордана Ристовска. Улогата на мрежата ќе биде пред се заштита на здравјето на потрошувачите и издигање на јавното здравје на повисоко ниво кога е во прашање безбедноста на храната, усогласување на стандардите кои произлегуваат од националната или мегународната легислатива, едукација и размена на знаења, експерти и услуги. Една од целите на Мрежата ќе биде заеднички настап пред Европскиот фонд за регионален развој, Horizon 2020, Erasmus и други.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!