Споделете со пријателите!

Министерството за здравство официјално го објави предлог законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Член 1

Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 124/10, 164/13 и 149/15) во член 3 по точката 30 се додаваат три нови точки 31, 32 и 33, кои гласат:

31. „Коноп“ се сите надземни свежи или суви делови на растението, освен семето од различни видови на растението канабис (cannabis sativa, cannabis indica и cannabis ruderalis).

32. „Масло од конопово семе“ е масно масло, рафинирано или не, добиено со ладно цедење или некој друг вид на екстракција од семки на растенија што припаѓаат на различни видови од родот Cannabis и во себе не содржи повеќе од 10 mg/kg на тетрахридроканабинол (THC). Неговата примарна примена е во козметички и хигиенски производи, лубриканти, бои или како храна.

33. „Масло од Cannabis/коноп“ е течен смолест екстракт добиен со екстрахирање на олеорезината од надземните делови (без семето) на растенија што припаѓаат на различни видови од родот Cannabis и има висока содржина на канабиноидни компоненти, особено на тетрахридроканабинол (THC).“

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!