mozhna-li-e-minimalno-invazivna-kardiohirurgija_image
Споделете со пријателите!

Перкутана митрална и трикуспидална замена на залисток
Кардиохирургијата денес е се помалку инвазивна, порутинска и поефективна од било кога! Изведена перкутално – преку катетер поставен преку кожата – на многу кардиохируршки процедури повеќе не му е потребно отворено срце. Две вакви постапки изведени на овој начин вклучуваат замена и поправка на митралните и трикуспидалните срцеви залистоци. Неодамнешните интервенции на перкутаната митрална и трикуспидална валвула дадоа значителни позитивни исходи при пополнувањето празнина во областа на операцијата на срцето. Истражувањето на оваа технологија кај поголем број на пациенти е во тек, но со големи и ветувачки постоперативни резултати, иновацијата има значајни импликации за иднината на кардиолошката нега.

Во ова видео, дознајте зошто замената на митралната и трикуспидалната валвула се едни од најпопуларните медицински иновации за 2019 година!

Останува да откриеме!


Споделете со пријателите!