koskeno-i-mekotkivno-augmentiranje-daniela-veleska-stevkovska
Споделете со пријателите!

Некои техники на зголемување на коскениот волумен на алвеоларниот гребен  во хоризонтална и вертикална насока (аугментација). Општи карактеристики
По екстракцијата на забите како резултат на кариес, траума или пародонтална болест, субсеквентното заздравување на екстракционата алвеола резултира со коскени нерегуларности на резидуалниот алвеоларен гребен (редуцирање на неговата висина и ширина, односно намалување на неговите оригинални дименизии во вертикален и хоризонтален правец). Степенот на физиолошката коскената ресорпција на резидуалниот гребен по губењето на забите е правопропорционален со времето кое е поминато по нивната екстракција. Ако на сето ова се надоврзе и трауматската и невнимателна екстракција на забите од страна на терапевтот може да се констатира дека ресорпцијата на алвеоларната коска ќе се одвива со многу позабрзано темпо во одредената временска рамка. Затоа неретко терапевтите прибегнуваат кон апликација на одредени современи методи и техники со кои се надоместуваат изгубените вертикални и хоризонтални димензии на коскениот волумен. На овој начин се креираат фундаментални услови за подоцнежна успешна имплантпротетичка реставрација на изгубените естетски и функционални аспекти на  стоматогнатниот систем.

Апликација на графт материјали и мембрани за GTR и GBR  

augmentiranje-daniela-veleska-stevkovska
Сл. 1. GTR – guided tissue regeneration, GBR – guided bone regeneration

GBR – guided bone regeneration техниката се однесува на промоција на формирање на ново коскeнo ткиво. GTR – guided tissue regeneration техниката се однесува на регенерацијата на потпорните ткива на забите (цементот, периодонталниот лигамент, алвеоларната коска). И двете техники се базираат на исти принципи, односно користат  графт материјали „вештачка коска“ и ресорптивни или нересорптивни мембрани за да го заштитат крвниот коагулум, да ја спречат миграцијата на графт материјалот, да го зачуваат и одржат биолошкиот простор во дефектот и да го прoмовираат  растот на остеогени клетки истовремено превенирајќи ја миграцијата на т.н ,,непосакувани клетки” од околните меки ткива (Сл. 1 ).

Овие регенеративни техники можат да се аплицираат на екстракционите рани, кај хоризонталната или вертикалната аугментација на резидуалниот алвеоларен гребен и при корекцијата на дехисценциите или фенестрационите дефекти на алвеоларниoт гребен.

Ресорптивните и нересорптивните мембрани потребно е да поседуваат општи карактеристики на квалитет и тоа:

  • Биокомпатибилност;
  • Стабилност на материјалот при обезбедувањето на бариерната функција;
  • Одржување на биолошкиот простор „space maintenance“;
  • Ексклузија на клетки од околните меки ткива (спречување на нивно враснување во коскениот дефект);
  • Лесна манипулативност;
  • Економичност.

Големината на дефектот кој е потребно да се аугментира обично влијае на капацитетот за коскена регенерација. Затоа во ваквите клинички случаи каде е потребно да се изведе  регенерација на големи коскени дефекти се препорачува комбинирана употреба на коскени графтови  со бариерни мембрани.


Споделете со пријателите!