klasifikacija-na-imedijatnata-implantacija-terapiski-opcii_image
Споделете со пријателите!

Четири типа на класификации и препорачани тераписки опции според класата на постектракционата алвеола
„Се користи кирета или сонда за да се детерминира интегритетот на коскените ѕидови на алвеолата“
Постојат неколку типа на класификации кои се однесуваат на имедијатната имплантација и кои се водени од различни критериуми (класификации според Salama, Caplanis, Elian и сл). По екстракцијата на забот, потребна е евалуација на меките и тврдите ткива која ја прави терапевтот и врз база на тоа, донесува одлука за имедијатна имплантација (имплантација веднаш по екстракцијата). Се користи кирета или сонда за да се детерминира интегритетот на коскените ѕидови на алвеолата. Врз база на тврдата и мекоткивната топографија алвеолите можат да се класифицираат во следниве класи (Evian, 2011):

  • Класа 1: Коскената алвеола е интактна и меките ткива не се оштетени;
  • Класа 2: Коскената алвеола е интактна во коронарниот аспект, но присутна е фенестрација во апикалната ареа. Мекото ткиво е неоштетено и интактно;
  • Класа 3: Присутна загуба на коска во коронарниот дел на алвеолата. Мекото ткиво е интактно;
  • Класа 4: Присуство на коскени и на мекоткивни дефекти (мекоткивен деформитет).

Препорачани тераписки опции според класата на постектракционата алвеола (тип 1, тип 2, тип 3 и тип 4):

Тип  1

Имедијатна имплант инсерција без потреба од инцизии или дизајнирање на флап. Се препорачува сместување на сулкус формер по имплант инсерцијата кој се позиционира на ниво на гингивалната ивица или веднаш над неа.

Тип 2

klasifikacija-na-imedijatnata-implantacija-terapiski-opcii_image1
Сл. 1 Тераписка опција за класа 2

Не се препорачува креирање на флап или инцизии. По имедијатната инсерција на имплантот се аплицира сулкусформер. Се препорачува пристап како за оралнохируршка интервенција -апикотомија со цел да се репарира коскениот дефект, Сл. 1.

Тип 3

klasifikacija-na-imedijatnata-implantacija-terapiski-opcii_image2
Сл. 2 Шематски приказ на апликација на графт и ресорптивна колагена мембрана

Потребно е креирање на флап со коронарни инцизии (full-thickness flap) со цел да се репарираат коскените дефекти преку користење на регенеративните техники (водена коскена регенерација-GBR) Сл. 2.

Тип 4

И во овој тип на терапискa опција повторно се препорачува користење на флап техниката ако терапевтот се одлучи да инсерира имплант по екстракцијата на забот. Потребна е коскена и мекоткивна аугментација (пр. апликација и на субепителен сврзноткивен графт).

ПРОЧИТАЈТЕ:
Колумните на Д-р сци. Даниела Велеска Стевковска

Споделете со пријателите!