Споделете со пријателите!

Известување за кандидатите кои поднеле пријави на Јавниот оглас за специјализација или супспецијализација
Ги повикуваме кандидатите кои поднеле пријави на Јавниот оглас за запишување кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 год., објавен во „Дневник“ на 15 февруари 2016 год., до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 29 февруари 2016 год. (понеделник), да ги достават следните документи:

  • Копија од специјализантска книшка во кој се внесени сите спроведе турнуси (спроведен специјалистички стаж), со потписи од менторот и едукаторите;
  • Изјава, своерачно потпишана од кандидатот, во која е внесен вкупниот број месеци специјалистички стаж спроведен до моментот на поднесување на пријавата за запишување на кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација.

Исто така, потребно е да ги достават своите контакт податоци (телефонски број и е-маил адреса).

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!