Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 20 април 2016
Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно законот за здравствено осигурување поднесува извештај за претходната година кој транспарентно го дава на увид на јавноста и годоставува до Влада и до Собрание. Годишниот извештај е сублимат на анализите на стручните служби во Фондот и ги содржи сите релевантни податоци кои се основа за креирање на политиките во здравствениот систем.

Фондот за здрававствено осигурување континуирано работи на реализација на проекти чија цел е олеснување на достапноста на услугите што ги обезбедуваме за осигурениците и унапредување на здравствената заштита. Би сакале да издвоиме неколку базични сегменти од работата на Фондот во 2015 година, како што се буџетот на Фондот, лековите, ортопедските помагала, боледувањата и породилните отсуства, како и ин витро постапката...

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!