Споделете со пријателите!

Соопштение за измени во ЗРО (Законот за Работни Односи) во делот на надоместок на плата
Со измените на Законот за работни односи ( Сл.Весник бр. 33/2015 година) во членот 170 кој се однесува на надоместок на плата се додаде нов став 2 кој гласи:

„Работникот на кој му престанал договорот за вработување на определено време поради истек на договорот и користи надоместок на плата за време на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, продолжува да го користи правото до истекот на отсуството на товар на органот надлежен за спроведување на задолжителното здравствено осигурување“.

Оваа одредба стапува на сила на 15.03.2015 година.

Превземено од: Здружение на приватни лекари на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!