Синдромот на недостаток на внимание и хиперактивност. Претставува нарушување во однесувањето карактеристично кај деца и адолесценти, но и кај возрасни личности. Машките се три до пет пати повеќе засегнати отколку девојчињата.